spot_img
HomeGuiderVärdera företag – 5 sätt att värdera bolag på | Affärsskolan

Värdera företag – 5 sätt att värdera bolag på | Affärsskolan

Funderar du på hur mycket ditt företag är värt? Kanske vill du sälja det eller ta in investerare? Det finns många olika sätt att värdera ett bolag på.

Vilken metod som är bäst beror till stor del på vilken typ av företag det handlar om, hur långt det kommit i utvecklingen och vad syftet med värderingen är.

Vi pratade med Nielsenforetagsvardering.se för att bena ut vilka olika sätt som finns för att värdera företag på:

1. Marknadsvärdering

bild på marknadsvärdering

En marknadsvärdering bygger på att man tittar på vad liknande företag på marknaden är värda. Kort och gott – till vilket pris de sålts på den öppna marknaden.

Det säger sig självt att denna värderingsmetod bara passar en viss typ av bolag. Hit hör värdering av kaféer, restauranger, kiosker, frisörsalonger och liknande. Relativt små och lokalt betingade verksamheter. Vi talar om fall där det finns ett stort antal tidigare transaktioner att basera värderingen på.

Detta sätt att värdera ett företag på har kraftiga begränsningar eftersom det kan finnas mycket som motiverar att värdet på exempelvis två olika restauranger är radikalt olika.

Samtidigt finns det en tjusning i enkelheten: Med hjälp av en marknadsvärdering kan du snabbt skaffa dig ett hum om vad din verksamhet kan vara värd. Kika på Bolagsplatsen, Objektvision eller till och med på Blocket för att skaffa dig en uppfattning om ungefär var värderingarna ligger just nu.

2. Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering

Anlitar du en professionell företagsvärderare är det i merparten av fallen någon form av avkastningsvärdering som blir aktuell.

Denna värderingsform bygger på att göra en värdering utifrån den vinst som företaget genererat de senaste åren.          

En nackdel med att titta på vinsten för att värdera ett företag är att det finns många bra bolag som är värda ganska stora summor utan att de för den sakens skull går med vinst.

Tillväxtbolag hör till denna kategori. De kan bygga upp stora värden genom åren men väljer att ständigt återinvestera alla intäkter i verksamheten. Följaktligen blir det ingen vinst att tala om – kanske tvärtom – vissa företag går med förlust i många år innan de vänder till vinst.

Därför finns det en variant av avkastningsvärdering som heter kassaflödesvärdering. Som namnet antyder bygger den på att värdera bolaget utifrån dess beräknade framtida kassaflöden. Den metod som är vanligast heter diskonterat kassaflöde eller DCF – Discounted Cash Flow.

Fördelen med denna värderingsmetod

är att den helt och hållet utgår från verksamhetens avkastning och att den inte är beroende av några jämförelseobjekt på marknaden.

Det ska dock tilläggas att alla former av värderingar som bygger på prognoser över kassaflöden innehåller antaganden och därmed på sätt och vis kan ses som någon form av spekulation.

3. Substansvärdering

Hur värderar man ett företag som inte gör så mycket vinst och inte heller har någon egentlig tillväxt att tala om?

Svar: Med hjälp av en substansvärdering.

Denna värderingsmetod bygger på att man värderar verksamheten utifrån det egna kapitalet. Det i sin tur innebär lite förenklat företagets tillgångar minus skulder.

Det du får fram genom att göra en substansvärdering är det värde som finns i själva företaget. Dess förmåga att generera pengar eller vilken potential som finns vägs inte in på något sätt.

Detta sätt att värdera bolag på används ibland exempelvis vid generationsväxling i familjeföretag. Tänk på att det bokförda värdet inte alltid är helt korrekt. Därför kan det behövas en inspektion på plats för att bedöma det egentliga värdet av tillgångarna.

4. Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering är nära besläktat med substansvärdering. Detta är ett sätt att värdera företag som ska avvecklas. Liksom substansvärderingar innebär det i princip företagets tillgångar minus skulderna.

Här måste det dock göras en realistisk bedömning av vad företagets tillgångar går att sälja i dagsläget på den öppna marknaden. Eftersom företaget ska avvecklas finns inget utrymme att luta sig mot bokförda värden utan det är vad inventarier, maskiner och så vidare går att sälja för just nu som räknas. Dessutom måste själva kostnaden för avvecklingen dras av i värderingen.

5. Multipelvärdering

Multipelvärdering

Har du en egen firma är knappast multipelvärdering något som du bör fundera på men ska du investera på börsen är det ett av de vanligaste värderingssätten.

Multipelvärdering bygger på att titta på olika nyckeltal för ett bolag och jämföra det med samma nyckeltal för liknande verksamheter på marknaden.

Här mäts alltså inte några faktiska värden utan det är relativa värden som används. Därför kallas metoden också för relativvärdering.

En vanlig form av multipelvärdering är att titta på priset i förhållande till resultatet. Detta nyckeltal kallas för P/E-talet. Eller så kan du titta på priset i förhållande till omsättningen och då heter multipeln P/S-tal. Ju högre tal desto högre värdering.

Omvänt kan metoden användas för att hitta köpvärda bolag som är orimligt undervärderade av marknaden.

Sammanfattning

Sammanfattning

Det finns många sätt att värdera företag på. Har du en liten, lokalt betingad verksamhet kan det vara möjligt att titta på vad liknande företag sålts för, en så kallad marknadsvärdering.

Bäst är dock att utgå från den specifika situationen i den aktuella verksamheten. Det kan du göra genom att titta på vinsten genom en avkastningsvärdering eller kassaflödet genom en kassaflödesvärdering.

Finns varken vinst eller tillväxt kan en substansvärdering vara ett alternativ. Då baserar du värdet på skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. En likvidationsvärdering är en variant av denna värderingsmetod och den används för företag som ska avvecklas.

För börsnoterade bolag är det vanligt att använda en ganska enkel metod för att jämföra värderingen i olika bolag: multipelvärdering.

Vårt tips?

Att göra en multipelvärdering, snabb marknadsvärdering eller en ungefärlig substansvärdering kan nog de flesta läsa sig till. Men vill du få ett mer exakt värde på din verksamhet är rådet att anlita en professionell företagsvärderare och låta honom eller henne göra en välbalanserad värdering av bolaget genom en avkastningsvärdering eller värdering med diskonterat kassaflöde.

Senaste inläggen

Bästa app för Aktier & fonder

En kund hos SAVR månadssparar i snitt 1 000 kr med ett startkapital på 60 000 kr. Se hur mycket just du kan spara på att halvera dina fondavgifter.

Se mer